REGULAMIN ZWROTU TOWARU

§ 1
Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Przedsiębiorcą, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 10 i ust. 11 poniżej. Klient, o którym mowa w zdaniu poprzednim może odstąpić od Umowy, na mocy której zakupił do 5 sztuk Towarów.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą może w terminie 30 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 10 poniżej, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 3. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą może w terminie 60 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny, lecz odstępując od Umowy po upływie 30 dni a przed upływem 60 dni od dnia jej zawarcia ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
 5. Towar zwracany przez Klienta na skutek odstąpienia od Umowy nie może nosić śladów korzystania z Towaru przez Klienta poza śladami koniecznymi do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu zwrotu towaru. Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, lecz nie jest obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Klient może dostarczyć Sprzedawcy:
  1. w formie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Sprzedawcy wskazany w ust. 12 poniżej,
  2. w formie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 9. Odstępując od Umowy Klient jest zobowiązany przesłać Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz dowód sprzedaży (oryginał lub kopię) w postaci paragonu, faktury lub innego dowodu potwierdzającego zakup u Sprzedawcy, np. potwierdzenie wykonania przelewu, potwierdzenie realizacji Zamówienia otrzymanego od Sprzedawcy itp.
 10. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na swój koszt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy (do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru Sprzedawcy przed jego upływem).
 11. W przypadku, odstąpienia od Umowy przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwraca wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia tj. innego niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 12. W przypadku, gdy Klient wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy nie odesłał Towaru, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub otrzymania dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Klient może przesłać zwracany Towar na swój koszt na adres Sprzedawcy: Jakub Hryciuk ONEX GROUP, Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa. Sprzedawca wnosi o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.
 14. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, a w przypadku zakupu za pobraniem – na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 15. Zgodnie z art. 38 Ustawy prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenia usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  4. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 16. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest ona uważana za niezawartą.

§ 2
Postanowienia końcowe

 1. Zwroty pisane w niniejszym Regulaminie zwrotu towaru wielką literą mają znaczenie jakie zostało im nadane w Regulaminie Sklepu Internetowego onex.store.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem rozpatrywania reklamacji stosuje się postanowienia Regulaminie Sklepu Internetowego onex.store oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.