REGULAMIN ŚWIADCZENIA

USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO

§1.

Postanowienia ogólne

 • Regulamin świadczenia usługi wsparcia technicznego dla subskrypcji Microsoft określa zasady świadczenia wsparcia technicznego przez Onex Group na rzecz klientów, którzy za pośrednictwem Onex Group dokonali zakupu jednej z licencji, których dostawcą jest firma Microsoft: Office 365, Azure lub Microsoft 365.
 • Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu zostały użyte niżej wymienione zwroty pisane wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
 • Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Klient – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która dokonała za pośrednictwem Onex Group zakupu licencji oprogramowania Microsoft : Office 365, Azure lub Microsoft 365,
 • Konsultacje inżynierskie - konsultacje inżynierskie świadczone przez Onex Group za wynagrodzeniem, które Klient może zakupić za pośrednictwem Sklepu. Konsultacje inżynierskie polegają na dostarczeniu informacji lub instrukcji Klientowi w zakresie rozwiązania zaistniałego problemu lub przedstawionego zapytania. Konsultacje nie obejmują ani nie zastępują Szkoleń.
 • Microsoft – firma Microsoft Ireland Operations Limited - producent oprogramowania Office 365, Azure oraz Microsoft 365. Specyfikacja oprogramowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim dostępna jest na stronie Sklepu i Microsoft,

Onex Group - Jakub Hryciuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Hryciuk Onex Group, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5751726496, REGON 240028596 z siedzibą: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, uprawniony do odsprzedaży Klientowi licencji na programy Office 365, Azure oraz Microsoft 365 na mocy umowy o współpracy zawartej z Microsoft,

Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia usługi wsparcia technicznego”,

Sklep – serwis sprzedaży on-line znajdujący się pod adresem www.onexstore.pl, którego właścicielem jest Onex Group,

Szkolenie – szkolenia przeprowadzane przez inżynierów z Onex Group za wynagrodzeniem, które Klient może zakupić za pośrednictwem Sklepu.

Usługa – usługa polegająca na zapewnieniu przez Onex Group Klientom, którzy za jego pośrednictwem dokonali zakupu licencji na oprogramowanie Microsoft tj.: Office 365, Azure lub Microsoft 365 - wsparcia technicznego w zakresie tych programów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady zawierania i wykonywania umów, zasady i warunki korzystania z Usługi, zasady postępowania reklamacyjnego oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r.
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Onex Group udostępnia Klientom Regulamin przed zawarciem umowy. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego pobranie, zapisanie na trwałym nośniku lub wydrukowanie ze strony Sklepu.
 • Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem oraz regulaminem Sklepu, a rozpoczęcie korzystania z Usługi jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminowych. Z chwilą zawarcia umowy Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem.
 • Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas oznaczony. Umowa wygasa z chwilą wygaśnięcia subskrypcji na oprogramowanie Microsoft : Office 365, Azure lub Microsoft 365, niezależnie od rodzaju pakietu posiadanego przez Klienta.

§ 2.

Ogólne zasady świadczenia Usługi

Onex Group zobowiązuje się świadczyć Usługę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Klient jest zobowiązany do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Onex Group świadczy Usługę na rzecz Klientów, którzy za jego pośrednictwem zakupili jeden z programów: Office 365, Azure lub Microsoft 365 - bezpłatnie w pakiecie podstawowym - Onex Standard lub zgodnie z opłaconym przez Klienta pakietem Onex Premium. Pakiet Onex Premium Klient może nabyć za pośrednictwem Sklepu. Jeden pakiet Premium obejmuje tylko jedną licencję programu: Office 365 lub Azure lub Microsoft 365.

Wsparcie techniczne jest świadczone przez Onex Group w ramach Usługi wyłącznie w trakcie aktywnej subskrypcji programów: Office 365, Azure lub Microsoft 365.  

Czynności w ramach Usługi są wykonywane przez Onex Group bez fizycznej obecności pracownika/współpracownika Onex Group u Klienta z wykorzystaniem środków elektronicznej komunikacji porozumiewania się na odległość np. za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail, zawierającej instrukcję lub informację odnośnie zapytania Klienta lub na temat zgłoszonego problemu lub programu Quick Support Team Viewer w ramach pakietu Onex Premium. Onex Group zastrzega sobie prawo do wyboru narzędzi i sposobu świadczenia Usługi.

Klient chcąc skorzystać z Usługi w ramach, której czynności są świadczone przez Onex Group z wykorzystaniem programu Quick Support Team Viewer jest obowiązany wyrazić zgodę na dostęp Onex Group do urządzenia, na który posiada zainstalowany jeden z programów : Office 365, Azure lub Microsoft 365.

W przypadku, gdy w ramach świadczenia Usługi czynności są świadczone przez Onex Group z wykorzystaniem programu Quick Support Team Viewer, Klient jest zobowiązany do ukrycia (zabezpieczenia), bądź usunięcia danych osobowych, tak aby  Onex Group świadcząc Usługę nie miał do tych danych dostępu.

W trakcie realizacji Usługi z wykorzystaniem programu Quick Support Team Viewer Klient musi być dostępny przy swoim urządzeniu, na którym ma zainstalowany jeden z programów: Office 365, Azure lub Microsoft 365 i na bieżąco współpracować z inżynierem  Onex Group.

Onex Group nie świadczy Usługi do programów Office 365, Azure lub Microsoft 365 zainstalowanych na systemach, których wsparcia nie zapewnia Microsoft.

§ 3. 

Usługi w ramach pakietów

 • Klient może kierować do Onex Group zapytania i zgłoszenia zaistniałych problemów w programach firmy Microsoft: Office 365, Azure lub Microsoft 365 w Dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected].
 • Każde zgłoszenie wysłane przez Klienta na adres e-mail wskazany w ust. 1 powyżej, zostanie zarejestrowane przez Onex Group. Z chwilą zarejestrowania zgłoszenia Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie jego zarejestrowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • W przypadku skierowania do Onex Group zgłoszenia w dni nie będące Dniami roboczymi, poza godzinami pracy wskazanymi w ust. 1 powyżej lub po godzinie 14:00 w Dni robocze Onex Group rozpocznie prace nad zgłoszeniem następnego Dnia roboczego.

Klient kontaktując się z Onex Group na zasadach określonych w ust. 1 powyżej jest zobowiązany podać: imię i nazwisko, firmę, numer NIP firmy oraz rzetelnie i w sposób zgodny z prawdą przedstawić opis zaistniałego problemu lub zadać pytanie.

 • Usługa w każdym z pakietów oferowanych przez Onex Group jest świadczona z zachowaniem czasu reakcji. Przez czas reakcji, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy rozumieć czas pomiędzy przyjęciem zgłoszenia od Klienta a podjęciem przez Onex Group działań mających na celu udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie problemu zgłoszonego przez Klienta.
 • Czas reakcji Onex Group na zgłoszenie Klienta w pakiecie:
 • Onex Standard - następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż następny Dzień roboczy,
 • Onex Premium – następuje w czasie 4 godzin w Dni robocze.

Po otrzymaniu od Klienta zapytania lub zgłoszenia zaistniałego problemu Onex Group dokonuje weryfikacji czy udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub rozwiązanie zaistniałego problemu jest możliwe w ramach bezpłatnego wsparcia (pakiet Onex Standard) i informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o wyniku przeprowadzonej weryfikacji.

 • Zakres Usługi w pakiecie Standard obejmuje:
 • weryfikację poprawności działania programu Office 365, Azure lub Microsoft 365 zainstalowanego na urządzeniu Klienta;
 • udzielanie informacji i porad w zakresie funkcjonalności i rozszerzeń wykupionej subskrypcji programu Office 365, Azure lub Microsoft 365;
 • wsparcie/pomoc przy rozwiązaniu problemów takich jak:
 • problemy z logowaniem,
 • problemy z dostarczeniem/przepływem poczty,
 • analiza komunikatu z błędem,
 • poprawność rekordów DNS,
 • resetowanie haseł do konta Microsoft oraz kont uzytkowników,
 • wskazywanie i udostępnianie linku do stosownej dokumentacji Microsoft Docs,
 • zgłaszanie problemów związanych z oprogramowaniem Office 365, Azure lub Microsoft 365 zainstalowanymi na urządzeniu przez Klienta do wsparcia technicznego Microsoft, monitorowanie i pomoc w kontakcie ze wsparciem technicznym Microsoft,
 • doradztwo odnośnie poprawnego licencjonowania produktów i usług firmy Microsoft.
 • Zakres Usługi w pakiecie Onex Premium obejmuje zakres określony w ust. 8 powyżej oraz dodatkowo obejmuje:

wsparcie przy instalacji i konfiguracji programów subskrypcji O365/M365 zainstalowanych na urządzeniu klienta,   

pomoc w zmianach istniejących konfiguracji z poziomu portalu, konsoli PowerShell, przez system zdalnej pomocy w centrach administracyjnych usług O365/M365,  Azure  z wyjątkiem migracji i wdrożeń,  

pomoc w zmianach konfiguracji innych usług lub aplikacji używanych przez Klienta a współpracujących z usługą Microsoft (według wcześniej uzgodnionego zakresu i terminu),  

tworzenie kont użytkowników i Office 365,  

nadawanie uprawnień użytkownikom  programów Office 365, Azure lub Microsoft 365,

przydzielanie licencji ,

rabat na konsultację inżynierską w wysokości 30 % od ceny standardowej podanej na stronie Sklepu.  

 • W przypadku, gdy Pakiet Premium nie obejmuje zgłoszonego przez Klienta zapytania lub zaistniałego problemu, Klient za pośrednictwem Sklepu może zakupić usługi dodatkowe określone w § 5, § 6 i § 7 poniżej.
 • Usługa nie obowiązuje w przypadku zakupienia licencji w modelu ESD .
 • Onex Group zastrzega sobie możliwość przekazania zgłoszenia Klienta do Microsoft, jeżeli Onex Group nie będzie w stanie samodzielnie udzielić odpowiedzi na zapytanie Klienta lub rozwiązać problemu Klienta związanego z oprogramowaniem Microsoft: Office 365, Azure i Microsoft 365.
 • § 4.

Realizacja Usługi

 • Klient chcąc skorzystać z Usługi bez względu na to z jakiego pakietu korzysta zobowiązany jest skierować w tym celu do Onex Group zgłoszenie.
 • Zgłoszenie Klienta powinno zawierać: zapytanie lub szczegółowy opis zaistniałego problemu (najlepiej wraz z printscreenem ekranu obrazującym zaistniały problem), informacją od jakiego czasu problem istnieje, kodem błędu (jeżeli jest on możliwy do ustalenia), opisem przeprowadzonych czynności (jeżeli takowe zostały przeprowadzone) oraz ich efektem.

Klient zobowiązany jest wyznaczyć osoby uprawnione do dokonywania zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 powyżej i kontaktu z Onex Group podczas realizacji Usługi w jego imieniu. Wymagane jest podanie numerów telefonów kontaktowych oraz adresów e-mail osób, które będą uprawnione do uzyskiwania informacji administracyjnych związanych z kontem Microsoft oraz świadczoną Usługą.  

 • Onex   Group  nie odpowiada za niedostarczenie informacji do Klienta w ramach realizacji Usługi na skutek podania przez Klienta nieprawidłowego adresu e-mail lub numeru telefonu lub ich niezaktualizowania.  
 • W przypadku przekazania przez Klienta zgłoszenia zawierającego nieprecyzyjne lub niezrozumiałe zapytanie lub opis zaistniałego problemu, Klient na wniosek Onex Group jest zobowiązany do uzupełnienia lub doprecyzowania zapytania lub opisu zaistniałego problemu.
 • Onex Group jest uprawniony do odmowy wykonania Usługi, w przypadku, gdy Klient nie dostarczy Onex Group informacji niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, pomimo skierowania przez Onex Group do Klienta wniosku o uzupełnienie lub doprecyzowania zapytania lub opisu zaistniałego problemu. O odmowie wykonania Usługi Onex Group poinformuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Po wykonaniu Usługi w zakresie zaistniałego problemu, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zweryfikować czy problem, z którym zgłosił się do Onex Group został rozwiązany .

Onex Group nie ponosi odpowiedzialności za:

 • błędne działanie oprogramowania Microsoft na urządzeniu, na którym Klient je zainstalował, a szczególnie za niewłaściwą współpracę oprogramowania z programami, które nie zostały określone jako kompatybilne z zainstalowanym oprogramowaniem,
 • zmiany poczynione przez Microsoft w subskrypcjach oprogramowania wykorzystywanego przez Klienta, które mogą powodować zmiany w działaniu oprogramowania Klienta,
 • szkody spowodowane u Klienta nieprawidłowym działaniem zainstalowanego oprogramowania Microsoft,
 • przekroczenie terminów czasu reakcji na zgłoszenie w przypadku, gdy przyczyną naruszenia tych obowiązków jest:
 • działanie lub zaniechanie Klienta,
 • działanie siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie, bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Onex Group, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie obowiązków Onex Group, a których Onex Group nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności,
 • szkody powstałe u Klienta spowodowane podaniem przez niego błędnych lub nieprawdziwych informacji koniecznych do wykonania Usługi.

§ 5.

Usługa wdrożenie/migracja

Klient za pośrednictwem Sklepu ma możliwość zakupienia usługi dodatkowej w postaci migracji skrzynki poczty elektronicznej. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim wygasa z chwilą wykonania usługi, o której mowa w zdaniu poprzednim.

Po dokonaniu zakupu przez Klienta, usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej Onex   Group  kontaktuje się z Klientem w Dni robocze w czasie 24 h od zakupu usługi, celem ustalenia terminu i harmonogramu realizacji usługi.

W przypadku, gdy Klient chce uzyskać wsparcie Onex Group w zakresie wdrożenia lub migracji, ale wykraczającym poza zakres usługi, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinien skierować w tym celu zapytanie do Onex Group za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając wiadomość na adres: [email protected].

W odpowiedzi na zapytanie Klienta Onex Group prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej – indywidualna ofertę wykonania usługi wdrożenia lub migracji określającą - szczegółowy zakres usługi wdrożenia lub migracji, harmonogram wykonania tych usług oraz wynagrodzenie za ich wykonanie.  Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą dokonania akceptacji oferty przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. Umowa wygasa z chwilą wykonania usługi, o której mowa w zdaniu poprzednim.

Czas realizacji usługi wdrożenia lub migracji jest każdorazowo uzależniony od aktualnych potrzeb Klienta oraz dokonanej przez inżyniera Onex Group analizy prac potrzebnych do realizacji usługi wdrożenia lub migracji i indywidualnych ustaleń z Klientem .

Szkolenia z zakresu wdrażanego rozwiązania/oprogramowania lub dokonywanej migracji nie znajdują się w usłudze wdrożenia lub migracji.

W ramach realizacji usługi wdrożenia lub migracji Klient zobowiązuję się do udzielenia Onex Group wszystkich niezbędnych informacji potrzebnych do wykonania takiej usługi w sposób rzetelny i zgodny z prawdą.

Estymowany w ofercie indywidualnej czas realizacji usługi wdrożenia lub migracji oraz ich cena mogą ulec zmianie w czasie realizacji tej usługi, o czym Klient zostanie poinformowany zanim inżynier Onex   Group  przystąpi do jej wykonania. Onex Group nie podejmuje dalszych czynności, jeżeli Klient nie zatwierdzi za pośrednictwem poczty elektronicznej nowych warunków.

Onex   Group  nie odpowiada za nieprawidłowe wykonanie usługi wdrożenia lub migracji spowodowane podaniem niekompletnych informacji  przez Klienta, które były wymagane do wykonania usługi wdrożenia lub migracji , jeżeli Onex Group poprosił o ich przekazanie.

§ 6.

Konsultacje inżynierskie

Klient za pośrednictwem Sklepu ma możliwość zakupienia Konsultacji inżynierskich. Onex Group oferuje pakiety Konsultacji inżynierskich, które różnią się między sobą ilością godzin Konsultacji inżynierskich. Zakres każdego pakietu opisany jest na stronie Sklepu.

Pakiet Konsultacji inżynierskich obejmuje:   

zdalną pomoc w rozwiązaniu problemu Klienta,   

asystę podczas wprowadzania zmian w środowisku IT Klienta,   

poradę jak można zarządzać środowiskiem IT Klienta w sposób efektywny.  

Klient po dokonaniu zakupu Konsultacji inżynierskich chcąc z nich skorzystać jest zobowiązany wysyłać wiadomość do Onex Group za pośrednictwem poczty elektronicznej z tematem rozmowy i podaniem numeru telefonu na adres e-mail: [email protected]. Kontakt zwrotny inżyniera z Onex Group nastąpi w czasie do 4 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia od Klienta.

Czas potrzebny na przeanalizowanie problemu Klienta, z którym zwraca się on do Onex Group w ramach Konsultacji inżynierskich wlicza się do czasu świadczenia Konsultacji inżynierskich .

Onex   Group  dołoży wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi Klientowi bezpośrednio podczas kontaktu inżyniera z Klientem w trakcie wykupionego pakietu Konsultacji inżynierskich. W przypadku, gdy odpowiedź na zapytanie lub problem Klienta nie będzie możliwa bezpośrednio podczas kontaktu z Klientem, gdyż będzie np. wymagać wykonania testów lub kontaktu z twórcą oprogramowania,  Onex   Group  obowiązany jest do udzielenia odpowiedzi w najszybszym możliwym terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych.  

W przypadku, gdy podczas świadczenia Konsultacji inżynierskich Onex Group nie zdoła udzielić Klientowi odpowiedzi na jego zapytanie lub problem z innych przyczyn niż wskazane w ust. 5 zdanie drugie powyżej, Klient chcąc uzyskać odpowiedź na zapytanie lub rozwiązanie zaistniałego problem jest zobowiązany kupić dodatkowe Konsultacje inżynierskie.

Ważność zakupionego pakietu Konsultacji inżynierskich wynosi 365 dni od dnia dokonania ich zakupu za pośrednictwem Sklepu. Umowa wygasa z upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim lub z chwilą wykorzystania przez Klienta zakupionych Konsultacji inżynierskich.

§ 7.

Szkolenia

Klient za pośrednictwem Sklepu ma możliwość zakupienia Szkoleń. Zakres każdego Szkolenia opisany jest na stronie Sklepu.

Szkolenie zakupione za pośrednictwem Sklepu Klient może odbyć w terminie 60 dni  od dnia jego zakupu. Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą zakupu Szkolenia. Umowa wygasa z upływem terminu wskazanego w zdaniu poprzednim lub z chwilą odbycia Szkolenia przez Klienta.

Po dokonaniu zakupu Szkolenia przez Klienta Onex Group kontaktuje się z Klientem celem uzgodnienia terminu przeprowadzenia Szkolenia dla Klienta.

Onex Group dopuszcza możliwość zamiany zgłoszonego przez Klienta uczestnika Szkolenia na innego uczestnika, ale zawsze z tej samej firmy. Zmiana uczestnika Szkolenia musi zostać dokonana przez Klienta najpóźniej 2 dni przed terminem Szkolenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości na adres: [email protected].

W przypadku, gdy inżynier Onex Group z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić Szkolenia w uzgodnionym z Klientem terminie, Onex Group jest uprawniony zmienić termin Szkolenia, o czym Klient ostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej z jednoczesnym wskazaniem nowego terminu Szkolenia.

Onex Group zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem Szkolenia, z przyczyn od niego niezależnych.

Podczas Szkoleń prowadzonych przez Onex Group obowiązuje całkowity zakaz fotografowania, filmowania, jak również dokonywania nagrań video i audio prowadzonych szkoleń. Kopiowanie lub próba skopiowania Szkoleń lub innych materiałów chronionych prawami autorskimi jest zabronione.  

W przypadku, gdy Klient odwoła Szkolenie, na mniej niż 2 dni przed szkoleniem lub w dniu wyznaczonym na Szkolenie nie weźmie w nim udziału, Onex Group nie zwraca Klientowi kosztów Szkolenia i nie jest obowiązany do wyznaczenia innego terminu Szkolenia.  

Szkolenia są prowadzone przez dedykowanych inżynierów Onex Group. Każdy inżynier prowadzący Szkolenie posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić odpowiedni poziom merytoryczny szkolenia.  

§ 8.

Postępowanie reklamacyjne

Na potrzeby postępowania reklamacyjnego przez reklamację należy rozumieć wystąpienie skierowane do Onex Group, w którym Klienta zgłasza zastrzeżenia dotyczące świadczenia Usługi lub usług dodatkowych, o których mowa w § 5, § 6 i §7 powyżej.

Klient może złożyć Reklamację w formie elektronicznej przesyłając ją za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

Odpowiedź na Reklamację udzielana jest przez Onex Group bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

W skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w terminie i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Onex Group poinformuje o tym Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej i wskaże przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

Odpowiedź na reklamację udzielana jest Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 9.

Warunki techniczne

Klient jest zobowiązany do korzystania z Usługi oraz usług dodatkowych, o których mowa w § 5, § 6 i § 7 powyżej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

Klient korzystając z Usługi oraz usług dodatkowych, o których mowa w § 5, § 6 i § 7 powyżej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Onex Group treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich lub treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sklepu.

§ 10.

Wejście w życie Regulaminu i zmiany Regulaminu

Regulamin jest częścią Umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Onex Group.

Onex Group zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie . Klient zostanie poinformowany przez Onex Group o treści zmian wprowadzonych w Regulaminie i terminie wejścia ich w życie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Klient nie akceptując wprowadzonych przez Onex Group zmian w Regulaminie, jest uprawniony w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia go przez Onex Group o wprowadzonych w Regulaminie zmianach do odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy umowa Klienta wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Klient może odstąpić od umowy do dnia jej wygaśnięcia.

Klient może odstąpić od umowy w sytuacji, o której mowa w ust. 3 powyżej informując Onex Group o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Onex Group wskazany w § 1 ust. 2 lit. e).

W przypadku, gdy Klient nie dokona odstąpienia od umowy Onex Group przyjmuje, że Klient wyraża zgodę na zmiany wprowadzone w Regulaminie.

§ 11.

Postanowienia końcowe

Nazwy rozdziałów i paragrafów zamieszczone w niniejszym Regulaminie mają charakter porządkowy i nie są wiążące dla Stron. 

Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawarł umowę z Onex Group, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

Prawo odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje przedsiębiorcom na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Onex Group wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usług przez Onex Group, że po wykonaniu usługi przez Onex Group utraci prawo odstąpienia od umowy.

Przedsiębiorcy na prawach konsumenta mogą odstąpić od umowy informując Onex Group o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Onex Group wskazany w § 1 ust. 2 lit. e).

Onex Group jest uprawniony do zlecenia wykonywania Usługi oraz usług dodatkowych, o których mowa w § 5, § 6 i § 7 powyżej podwykonawcom posiadającym niezbędne kompetencje i doświadczenie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowy zawierane za pośrednictwem Strony są zawierane w języku polskim. Prawem właściwym jest prawo polskie.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Onex Group. Właściwość miejscowa sądu, o której mowa w zdaniu poprzednim nie odnosi się do umów zawartych z Klientami mającymi status przedsiębiorcy na prawach konsumenta .  

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.06.2021.