REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

§ 1
Rękojmia/Reklamacje

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia).
 2. Towar uznaje się za wadliwy w szczególności wtedy, gdy nie ma zwyczajnych lub przedstawionych właściwości, nie spełnia swojego celu, jest niezgodny z wymogami ustawowymi lub nie został dostarczony w uzgodnionej ilości.
 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem:
  1. 2 (dwóch lat) od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta,
  2. 1 roku od dnia od dnia wydania Towaru Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.
 4. Termin określone w ust. 4 powyżej ten biegną na nowo w razie wymiany Towaru przez Sprzedawcę.
 5. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W przypadku gdy Klient jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów określonych w ust. 3 powyżej.
 6. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli Towar ma wadę.
 7. W przypadku, gdy sprzedany Towar ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia,
  2. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie wadliwego Towaru do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 8. Klient nie może odstąpić od Umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.
 9. Klient odsyłając reklamowany Towar powinien wskazać dane reklamującego tj. imię i nazwisko/firmę, dokładny adres zamieszkania oraz adres e-mail, datę nabycia Towaru, nazwę Towaru, cenę nabycia, dokładnie opisaną wadę oraz okoliczności jej powstania, żądania reklamującego, a także załączyć dowód zakupu Towaru od Sprzedawcy: paragon, fakturę lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu. Sprzedawca nie uzależnia przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji od dostarczenia paragonu fiskalnego lub faktury przez Klienta.
 10. W wypadku Klienta będącego Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach konsumenta koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.
 11. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Klienta, ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej Towaru.
 12. Klient będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 13. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, kontaktując się z Infolinią Sklepu.
 14. Wszelkie reklamacje związane ze sprzedanym Towarem lub realizacją Usługi przez Usługodawcę Klient może składać Sprzedawcy/Usługodawcy:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając reklamację na adres: sklep@ onexstore.pl lub
  2. w formie pisemnej poprzez przesłanie reklamacji na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 1 ust. 2 lit. a).
 15. Klient może przesłać Usługodawcy na zasadach określonych w ust. 14 powyżej reklamację dotyczącą świadczenia usługi konta Klienta oraz świadczenia Usług. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie reklamacyjne.
 16. Gotowy formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 2
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
  2. https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
  3. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
  4. www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 3. W sprawach dotyczących sporu lub skargi konsumenckiej związanej z transakcją transgraniczną Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do Sieci Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 4. Klient będący Konsumentem może ponadto skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiazywania sporów konsumenckich (platforma ODR) pod adresem internetowym http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).
 5. Skorzystanie przez Klienta będącego Konsumentem z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej przez Sprzedawcę.

§ 3
Postanowienia końcowe

 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu rozpatrywania reklamacji wszystkie pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie rozpatrywania reklamacji dużą literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie Sklepu Internetowego onex.store.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem rozpatrywania reklamacji stosuje się postanowienia Regulaminie Sklepu Internetowego onex.store oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.