1. § 1
  Postanowienia ogólne

  Organizatorem Akcji promocyjnej „Wideorejestrator + ładowarka gratis” jest Jakub Hryciuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Hryciuk Onex Group, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5751726496, REGON 240028596 z siedzibą: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, e-mail: [email protected]. 

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie akcji promocyjnej „Wideorejestrator + ładowarka gratis” zostały użyte niżej wymienione zwroty pisane wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego: 

 1. Akcja Promocyjna – oznacza akcję promocyjną prowadzoną przez Organizatora pod nazwą Wideorejestrator + ładowarka gratis”, 

 1. Konsument – pełnoletni konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, 

 1. Produkt Promocyjny  produkt (wideorejestratorznajdujący się w aktualnej ofercie Sklepu, który został umieszczony przez Organizatora w kategorii Wideorejestratory. 

 1. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 43ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin akcji promocyjnej „Wideorejestrator + ładowarka gratis”, 

 1. Regulamin Sklepu - regulaminu Sklepu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin” pod adresem https://www.onexstore.pl/regulamin-sklepu/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu, 

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.onexstore.pl, 

 1. Organizator – Jakub Hryciuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Hryciuk Onex Group, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5751726496, REGON 240028596 z siedzibą: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, 

 1. Uczestnik – Konsument lub Przedsiębiorca, który przystępuje do Akcji Promocyjnej. 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się Akcja promocyjna prowadzona przez Organizatora oraz warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej i w tym zakresie stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu 

 1. Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w Sklepie i stanowi elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, której celem jest promocja produktów oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem Sklepu. 

 1. Akcja Promocyjna nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 

 1. Akcja Promocyjna nie jest skierowana do pracowników Organizatora ani osób pozostających z Organizatorem w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym. 

 

 

§2. Czas trwania i warunki Akcji Promocyjnej 

 1. Akcja Promocyjna trwa od dnia 12.02.2021 r. od godziny 00:01 do dnia 28.02.2021 r. do godziny 23:59, jednak nie dłużej niż do wyczerpania ilości Produktów Promocyjnych w Sklepie. O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej decyduje data złożenia przez Uczestnika zamówienia za pośrednictwem Sklepu zgodnie z Regulaminem Sklepu. 

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny tzn. zakup wideo rejestratora Sklepie w ramach Akcji Promocyjnej nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny określonej w Sklepie za zakupiony Produkt oraz kosztów wybranych przez Uczestnika, w tym kosztów dostawy.  

 1. Akcją Promocyjną objęte są wszystkie wideo rejestratory znajdujące się w Sklepie w kategorii Wideorejestratory. 

 1. Akcji Promocyjnej może wziąć udział Uczestnik, który w okresie jej obowiązywania za pośrednictwem Sklepu dokona zakupu wideorejestratora z dostawą do Uczestnika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 

 1. Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej potwierdza, że przed przystąpieniem do Akcji Promocyjnej zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zasady Akcji Promocyjnej określone w Regulaminie. 

 1. Uczestnik chcąc skorzystać z Akcji Promocyjnej i uzyskać drugi produkt gratis od Organizatora jest zobowiązany dodać do koszyka w Sklepie dowolnwideorejestraror i złożyć zamówienie. Uczestnik otrzyma gratis ładowarkę samochodową Navitel UC322 od Organizatora. 

 1. Uczestnik Akcji Promocyjnej, dokonując zakupu Produktów Promocyjnych w Sklepie, ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 

 1. Zaniechanie dodania do koszyka w Sklepie Produktów Promocyjnych podczas składania zamówienia w Sklepie oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Akcji Promocyjnej w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Akcji Promocyjnej w odniesieniu do dokonanej transakcji.  

 1. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora, a także wyprzedażą, przecenami, kuponami i kartami rabatowymi. W przypadku obowiązywania u Organizatora innych akcji promocyjnych w tym samym czasie co niniejsza Akcja Promocyjna, Uczestnik ma prawo wyboru czy korzysta z Akcji Promocyjnej, czy też uczestniczy w innej akcji promocyjnej organizowanej przez Organizatora w Sklepie.  

 1. Uczestnicy mogą wielokrotnie brać udział w Akcji Promocyjnej w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich warunków określonych niniejszym Regulaminem. 

 1. Obowiązuje limit jednej sztuki na Klienta. 

 

§3. Postępowanie reklamacyjne 

 1. W przypadku, gdy Uczestnik ma zastrzeżenia dotyczące Akcji Promocyjnej prowadzonej przez Organizatora może zgłosić reklamację.  

 1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamację, o której mowa w ust. 1 powyżej w formie: 

 1. elektronicznej poprzez przesłanie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora: [email protected] z dopiskiem „Reklamacja”, 

 1. pisemnej poprzez przesłanie reklamacji na adres siedziby Organizatora wskazany w  
  § 1 ust. 2 lit. h) powyżej, z dopiskiem „Reklamacja”. 

 1. Organizator informuje, iż wskazane jest, aby reklamacja Uczestnika:  

 1. będącego Konsumentem zawierała: dane Uczestnika w zakresie imienia i nazwiska, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, opis przyczyn reklamacji oraz żądań Uczestnika, 

 1. będącego Przedsiębiorcą zawierała: dane Uczestnika w zakresie imienia i nazwiska osoby zgłaszającej reklamację, nazwę firmy, adres siedziby lub adres do korespondencji, opis przyczyn reklamacji oraz żądań Uczestnika, 

 1. Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji od Uczestnika.  

 1. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi na papierze lub innym trwałym nośniku, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Uczestnika w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

§4. Postanowienia końcowe 

 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji Promocyjnej. Wszelkie treści zawarte przez Organizatora w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Akcji Promocyjnej mają charakter jedynie informacyjny.  

 1. Regulamin ma charakter publiczny i jest dostępny na stronie Sklepu. 

 1. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu w związku z Akcją Promocyjną oraz związany z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności w przypadku Konsumentów podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz Regulaminu Sklepu. 

 1. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu zastosowanie mają także postanowienia Regulaminu Sklepu.