REGULAMIN PROMOCJI

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin Promocji określa zasady i warunki korzystania z promocji cenowych wprowadzonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, w tym prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klientów korzystających z promocji cenowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji stosuje się postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego onex.store dostępnego na pod adresem strony internetowej https://www.onexstore.pl/regulamin-sklepu/.
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Promocji wszystkie pojęcia pisane w niniejszym Regulaminie Promocji dużą literą mają znaczenie, jakie zostało im nadane w Regulaminie Sklepu Internetowego onex.store oraz w niniejszym Regulaminie Promocji:
  1. Regulamin Promocji – niniejszy Regulamin Promocji,
  2. Promocja – oferta sprzedaży Towarów i usług skierowana przez Sprzedawcę do Klientów za pośrednictwem Sklepu, po obniżonej cenie.
 4. Organizatorem Promocji jest Sprzedawca.
 5. Promocją są objęte Towary i usługi oznaczone jako „Promocja” oraz „Wyprzedaż” oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.
 6. Warunków Promocji nie można łączyć z innymi ofertami specjalnymi i rabatami oferowanymi przez Sprzedawcę, chyba że warunki poszczególnych Promocji dopuszczają wyraźnie taką możliwość.

§ 2
Warunki Promocji

 1. Promocja jest skierowana do Klientów, którzy:
  1. zaakceptują postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego onex.store oraz
  2. w okresie trwania Promocji złożą Zamówienie według zasad opisanych w Regulaminie Promocji
 2. Klienci spełniający warunki uczestnictwa w Promocji mogą składać Zamówienia według zasad określonych w Regulaminie Promocji po cenach oznaczonych jako „Promocja” lub „Wyprzedaż”
 3. Promocja wiąże Klientów, którzy w okresie obowiązywania Promocji złożą Zamówienia objęte Promocją i zaakceptują postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego onex.store.
 4. Promocja trwa od dnia jej ogłoszenia w Sklepie przez Sprzedawcę tj. oznaczenia poszczególnych Towarów lub Usług w Sklepie zgodnie z § 1 ust. 5 powyżej, do odwołania, tj. usunięcia oznaczeń lub wyczerpania zapasów.
 5. Promocja obowiązuje w przypadku Zamówień składanych wyłącznie za pośrednictwem Sklepu.

§ 3
Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji stosuje się postanowienia Regulaminie Sklepu Internetowego onex.store oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.