REGULAMIN USŁUGI IT Z ONEX STORE

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Usługa IT z Onex Store dostępna pod adresem www.onexstore.pl/it-z-onex-store/ jest świadczona przez Jakuba Hryciuka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Jakub Hryciuk Onex Group, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5751726496, REGON 240028596 z siedzibą: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, adres poczty elektronicznej: [email protected].
 2. Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu zostały użyte niżej wymienione zwroty pisane wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  1. Abonament – wyrażona w pieniądzu kwota należna Onex Group co miesiąc z tytułu zawarcia Umowy, umieszczona obok informacji o Urządzeniu. Kwota Abonamentu wyrażona jest w złotych polskich i zawiera opłatę za korzystanie z Usługi dostarczenia stanowiska pracy, Oprogramowania oraz Usługi wsparcia IT, a także podatek od towarów i usług,
  2. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. Klient – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Strony, w szczególności, która za jej pośrednictwem składa Zamówienie na zasadach określonych Regulaminem,
  4. Konto - prowadzony dla Klienta przez Onex Group pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów w Sklepie, w którym gromadzone są dane Klienta,
  5. Microsoft – Microsoft Ireland Operations Limited, producent Oprogramowania,
  6. Onex Group - Jakub Hryciuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Hryciuk Onex Group, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5751726496, REGON 240028596 z siedzibą: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, wynajmujący Urządzenia,
  7. Oprogramowanie - Pakiet Microsoft 365 Apps for business wraz z dostępem do dysku OneDrive 1 TB,
  8. Regulamin – niniejszy „Regulamin Usługi IT z Onex Group”,
  9. Regulamin Sklepu – „Regulamin sprzedaży sklepu internetowego” znajdujący się pod adresem: www.onexstore.pl/regulamin-sklepu/,
  10. Regulamin – Wsparcie IT – „Regulamin świadczenia Usługi wsparcia IT” stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu,
  11. Sklep – serwis sprzedaży on-line znajdujący się pod adresem www.onexstore.pl, dostępny dla Klientów, za pośrednictwem którego Klient ma możliwość nabycia Usługi oferowanej przez Onex Group, a także opłacenia pierwszego Abonamentu w związku z zawarciem Umowy,
  12. Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.onexstore.pl, za pośrednictwem której Klient może skorzystać z Usługi oraz ze Sklepu,
  13. Umowa – umowa wynajmu Urządzenia zawarta na odległość, pomiędzy Klientem a Onex Group obejmująca korzystanie przez klienta z Usługi dostarczenia stanowiska pracy, Oprogramowania oraz Usługi wsparcia IT,
  14. Urządzenie – laptop lub komputer PC znajdujący się w ofercie Onex Group na Stronie, którego właścicielem przez cały czas trwania Umowy jest Onex Group,
  15. Usługa – Usługa dostarczenia stanowiska pracy wraz z Usługą wsparcia IT,
  16. Usługa dostarczenia stanowiska pracy – usługa dostarczenia stanowiska pracy, w ramach której Klient wypożycza od Onex Group w pełni skonfigurowane Urządzenie wraz z zainstalowanym Oprogramowaniem, a także dostęp do ponad 1200 szkoleń z narzędzi firmy Microsoft ,
  17. Usługa wsparcia IT – usługa polegająca na zapewnieniu Klientowi przez Onex Group wsparcia technicznego w utrzymaniu Urządzenia oraz Oprogramowania. Regulamin świadczenia Usługi wsparcia IT stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,
  18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Strony, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy. Zamówienie stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy za pośrednictwem Strony.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Usługi, w szczególności zasady zawierania Umów, zasady wykonywania tych Umów, zasady postępowania reklamacyjnego, a także prawa i obowiązki stron Umowy i stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Onex Group udostępnia Klientom Regulamin przed zawarciem Umowy. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego pobranie, zapisanie na trwałym nośniku lub wydrukowanie ze Strony.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się z Regulaminem oraz Regulaminem Sklepu, a rozpoczęcie korzystania z Usługi jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminowych. Z chwilą zawarcia Umowy Regulamin wraz z załącznikami stanowi integralną część Umowy zawieranej z Klientem.

§ 2.

Warunki świadczenia Usługi

 1. Usługa świadczona jest przez Onex Group na warunkach i w zakresie określonym w Umowie, Regulaminie oraz Regulaminie Sklepu w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.
 2. Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Umowy, Regulaminu i Regulaminu Sklepu oraz terminowego uiszczania Abonamentu przez cały okres trwania Umowy.
 3. Usługa realizowana jest na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Onex Group a Klientem.
 4. Minimalny okres na jaki Umowa może być zawarta wynosi sześć miesięcy.
 5. Miesięczny koszt wypożyczenia Urządzenia wskazany jest na Stronie.

§ 3.

Warunki techniczne

 1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.
 2. Skorzystanie ze Strony w celu nabycia Usługi nie powoduje po stronie Klienta instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Klient samodzielnie podejmuje decyzję czy zawrzeć Umowę i przekazać swoje dane osobowe w celu zawarcia Umowy.
 3. Klient korzystając ze Strony w celu nabycia Usługi zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Strony treści obraźliwych, sprzecznych z prawem, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, jak również prawa autorskie oraz wizerunek osób trzecich lub treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sklepu.
 4. Do przeglądania asortymentu Strony wymagane jest posiadanie przez Klienta komputera lub innego urządzenia multimedialnego (np. telefonu, tabletu) podłączonego do sieci Internet z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową, nie jest wymagane instalowanie dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
 5. Urządzenia oferowane przez Onex Group za pośrednictwem Strony są wolne od wad oraz zostały zgodnie z prawem wprowadzone do obrotu.

§ 4.

Warunki składania Zamówienia

 1. Do złożenia Zamówienia na Usługę wymagane jest zarejestrowanie konta Klienta w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu.
 2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie jest bezpłatna i dobrowolna, aczkolwiek niezbędna do złożenia Zamówienia.
 3. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
 4. Usługa, którą Klient może nabyć za pośrednictwem Sklepu stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, a zatem samo złożenie Zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia Umowy z Onex Group, bowiem do zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej dochodzi z chwilą:
  1. pozytywnej weryfikacji Klienta przez Onex Group,
  2. opłaceniu przez Klienta pierwszego Abonamentu za pośrednictwem Sklepu i otrzymania przez Klienta potwierdzenia realizacji Zamówienia,
 5. Onex Group może wedle swego uznania odstąpić od dokonywania przez Klienta przelewu potwierdzającego Zamówienie, o którym mowa w ust. 4 lit. b) powyżej.
 6. Z chwilą zawarcia Umowy Zamówienie staje się integralną częścią Umowy.
 7. W trakcie procedury składania Zamówienia tj. do momentu naciśnięcia przez Klienta na przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient może zmodyfikować Zamówienie w zakresie wyboru Urządzenia.
 8. Złożenie Zamówienia następuje w momencie, w którym Klient akceptuje Zamówienie, klikając ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 9. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje od Onex Group potwierdzenie otrzymania Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail), które potwierdza otrzymanie przez Onex Group Zamówienia wraz z nadanym mu numerem Zamówienia oraz informacjami, tj.:
  1. danymi Onex Group jako sprzedawcy i poszczególnymi pozycjami Zamówienia,
  2. łączną ceną Zamówienia,
  3. sposób i termin realizacji Zamówienia przez Onex Group,
  4. sposób zapłaty pierwszego Abonamentu.
 10. Otrzymanie przez Klienta potwierdzenia otrzymania Zamówienia, o którym mowa w ust. 9 powyżej, potwierdza fakt, że do Onex Group wpłynęło Zamówienie Klienta.
 11. Po pozytywnej weryfikacji Klienta i dokonaniu przez Klienta przelewu potwierdzającego Zamówienie z firmowego rachunku bankowego na kwotę 1 zł na rachunek bankowy Onex Group z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, Onex Group informuje Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej o pozytywnie lub negatywnie zakończonym procesie weryfikacji Klienta.
 12. W przypadku negatywnej weryfikacji Klienta Onex Group zwraca otrzymany przelew, o którym mowa w ust. 11 powyżej na rachunek, z którego Klient dokonał płatności i informuje Klienta o anulowaniu Zamówienia. Onex Group nie jest zobowiązany do uzasadniania Klientom negatywnej weryfikacji.
 13. W przypadku pozytywnej weryfikacji Klienta Onex Group informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o pozytywnej weryfikacji Klienta i konieczności opłacenia pierwszego Abonamentu.
 14. Po opłaceniu przez Klienta za pośrednictwem Sklepu pierwszego Abonamentu Onex Group wysyła do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail) potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji i rozpoczyna przygotowanie Zamówienia dla Klienta.
 15. Otrzymanie przez Klienta potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia potwierdza zawarcie Umowy pomiędzy Onex Group a Klientem.
 16. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania Zamówienia Klient może uzyskać wskazówki, kontaktując się z Onex Group za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: [email protected].

§ 5.

Obowiązki Klienta i Onex Group

 1. Wynajmujący oświadcza, iż zobowiązuje się do wynajęcia Klientowi Urządzenia zgodnego z otrzymanym od Klienta Zamówieniem, ubezpieczonego i w pełni przygotowanego do użytku, tj. sprawnego technicznie i nieuszkodzonego.
 2. Klient odbierając Urządzenie od firmy kurierskiej zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym Urządzenia i zgłoszenia Onex Group ewentualnych zastrzeżeń co do stanu technicznego Urządzenia w terminie do 3 Dni roboczych od dnia odbioru Urządzenia od firmy kurierskiej. W przypadku niezgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Onex Group przyjmuje, że Urządzenie jest zgodne z Zamówieniem, nieuszkodzone i sprawne technicznie.
 3. Klient oświadcza, że:
  1. będzie używał Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz iż będzie dbał o nie w granicach normalnego użytkowania,
  2. posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji Urządzenia i zobowiązuje się do należytej dbałości o Urządzenie oraz wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem,
  3. wyraża zgodę na przesyłanie mu przez Onex Group przez cały okres trwania Umowy faktur elektronicznych oraz wezwań do zapłaty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie Urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie Urządzenia, jego zniszczenie lub zdekompletowanie. Wysokość szkody ustala Onex Group w oparciu o cenę Urządzenia, wartość braków lub cenę naprawy, jeżeli ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie lub kradzież Urządzenia, w przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. W przypadku zaginięcia lub kradzieży Urządzenia Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Onex Group za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected].
 7. W przypadku, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania Onex Group jest uprawniony do obciążenia Klienta równowartością Urządzenia wskazaną na Stronie podczas zawierania Umowy.

§ 6.
Płatności

 1. Klient po złożeniu Zamówienia i przejściu weryfikacji z wynikiem pozytywnym jest zobowiązany dokonać pierwszej płatności Abonamentu.
 2. Klient za pośrednictwem Sklepu może dokonać płatności pierwszego Abonamentu na rachunek bankowy Onex Group w następujący sposób:
  1. przelewem na konto bankowe.
 3. W celu dokonania płatności za pośrednictwem systemu elektronicznych płatności Klient zostaje przekierowany do internetowego serwisu rozliczeniowego umożliwiającego realizację transakcji przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej. 
 4. W przypadku, gdy Klient nie opłaci pierwszego Abonamentu w terminie 3 dni od daty otrzymania od Onex Group informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, o której w § 4 ust. 13 powyżej, Onex Group zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia, a Najemca otrzyma od Onex Group wiadomość elektroniczną z informacją o anulowaniu Zamówienia.
 5. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Abonament Klient jest obowiązany uiszczać co miesiąc w terminie wskazanym na fakturze przesłanej przez Onex Group za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 6. Onex Group wystawia i przesyła Klientom faktury za pośrednictwem poczty elektronicznej na 7 dni przed zakończeniem okresu rozliczeniowego.
 7. W przypadku płatności Abonamentu w trakcie trwania Umowy w drodze obciążenia rachunku bankowego Klienta lub obciążenia karty kredytowej Klienta, Onex Group będzie automatycznie obciążał Klienta najwcześniej na 24 godziny przed zakończeniem bieżącego miesiąca lub w ciągu pierwszych trzech dni roboczych rozpoczynających kolejny miesiąc świadczenia Usługi, na podstawie wystawionej faktury.
 8. W razie wypowiedzenia Umowy przez Klienta przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia jej realizowania, Klient traci prawo do bonifikaty udzielonej na Abonament i zobligowany jest do zapłacenia kwoty wyrównawczej, stanowiącej dodatkowe wynagrodzenie, w wysokości kwoty ustalonego abonamentu oraz okresu jaki miałby upłynąć od dnia rozwiązania Umowy do dnia upływu okresu 6 miesięcy od dnia jej zawarcia.

§ 7.

Sposób dostawy i zwrotu Urządzenia

 1. W przypadku, gdy:
  1. Urządzenie jest dostępne – Urządzenie zostanie dostarczone Klientowi w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Onex Group pierwszym Abonamentem za wypożyczenie Urządzenia,
  2. Urządzenie wymaga zamówienia zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie – Urządzenie zostanie dostarczone Klientowi w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Onex Group pierwszym Abonamentem za wypożyczenie Urządzenia i dostarczenia do Onex Group zamówionego Urządzenia przez producenta lub dostawcę Urządzenia.
 2. Dostawa Urządzenia do Klienta nastąpi za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Koszt dostawy Urządzenia do Klienta ponosi Onex Group, chyba że Onex Group określi odmiennie na Stronie. W przypadku, gdy to Klient pokrywa koszty dostawy Urządzenia, odpowiednia informacja znajduje się na Stronie.
 4. W przypadku, gdy to Klient pokrywa koszty dostawy Urządzenia, koszty dostawy są zależne od wagi paczki i są podawane Klientowi przez Onex Group podczas składania Zamówienia, tak aby Klient poznał koszt dostawy Urządzenia przed złożeniem Zamówienia.
 5. Urządzenie zamówione za pośrednictwem Strony zostanie dostarczane przez Onex Group do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu. Dostawy Zamówień odbywają się tylko w Dni robocze i tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Klient zobowiązuje się zwrócić Onex Group Urządzenie w takim samym stanie technicznym w jakim Urządzenie odebrał, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 powyżej.
 7. Klient przed dokonaniem zwrotu Urządzenia jest zobowiązany do usunięcia z Urządzenia oprogramowania (innego niż Oprogramowanie) zainstalowanego przez Klienta podczas korzystania z Urządzenia, a także prywatnych danych w szczególności danych osobowych.
 8. Klient chcąc zwrócić Urządzenie jest obowiązany skontaktować się z Onex Group telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i ustalić termin zwrotu Urządzenia. Onex Group odbiera Urządzenie od Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt zwrotu Urządzenia pokrywa Onex Group. W przypadku, gdy to Klient pokrywa koszty zwrotu Urządzenia do Onex Group, odpowiednia informacja znajduje się przy Urządzeniu na Stronie.
 9. W przypadku wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w § 9 ust. 3 poniżej Klient jest zobowiązany do zwrotu Urządzenia zgodnie z ust. 8 powyżej najpóźniej ostatniego dnia obowiązywania Umowy.
 10. W przypadku wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w § 9 ust. 4 poniżej Klient jest zobowiązany do zwrotu Urządzenia zgodnie z ust. 8 powyżej w terminie do 5 Dni roboczych od dnia wygaśnięcia Umowy.
 11. W przypadku, gdy Klient nie dokona zwrotu Urządzenia na zasadach pokreślonych w ust. 9 i ust. 10 powyżej, Onex Group jest uprawniony do obciążenia Klienta równowartością Urządzenia wskazaną na Stronie podczas zawierania Umowy.

§ 8.

Oprogramowanie

 1. Dostawcą Oprogramowania jest Microsoft.
 2. Warunki licencji na Oprogramowanie zostały szczegółowo opisane przez Microsoft w postanowieniach dotyczących zasad licencjonowania oprogramowania Microsoft, dostępnych na stronie Microsoft pod adresem:
  1. https://www.microsoft.com/pl-pl/licensing/product-licensing/products,
  2. https://docs.microsoft.com/en-us/partner-center/agreements.
 3. Onex Group jest uprawniony do odsprzedaży Klientowi licencji na Oprogramowanie na mocy umowy o współpracy zawartej z Microsoft i posiada status „Odsprzedawcy” w rozumieniu Umowy dotyczącej chmury Microsoft.
 4. Specyfikacja Oprogramowania dostępna jest na stronie Sklepu i Microsoft.
 5. Klient przyjmuje do wiadomości, że z chwilą zawarcia Umowy z Onex Group zawiera jednocześnie z Microsoft Umowę dotyczącą chmury Microsoft. W związku z powyższym Klient oświadcza, że:
  1. został poinformowany, iż treść umowy dotyczącej chmury Microsoft, została Klientowi udostępniona w postaci elektronicznej na stronie Microsoft w taki sposób, aby Klient mógł ją przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, adres strony: https://docs.microsoft.com/en-us/partner-center/agreements,
  2. przed zawarciem Umowy, przy pomocy środków porozumienia się̨ na odległość, zapoznał się z umową dotyczącą̨ chmury Microsoft w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy oraz ją akceptuje,
  3. został poinformowany, iż na dowód akceptacji umowy dotyczącej chmury Microsoft, Onex Group przekaże Microsoft informacje o dacie jej akceptacji przez Klienta wraz z imionami, nazwiskami i adresami e-mail osób zawierających umowę w imieniu Klienta,
  4. został poinformowany, iż przekazanie danych, o których mowa w lit. c) powyżej, jest wymogiem Microsoft i warunkiem niezbędnym w celu dokonania subskrypcji Oprogramowania.
 6. Umowa zostaje zawarta na czas określony, liczony od dnia udostępnienia Klientowi licencjonowanej cyfrowej kopii Oprogramowania. Czas obowiązywania subskrypcji Oprogramowania jest zgodny z czasem obowiązywania Umowy.
 7. W przypadku przedłużenia Umowy zgodnie z § 9 ust. 1 poniżej subskrypcja Oprogramowania zostanie przedłużona przez Onex Group na czas trwania Umowy na warunkach obowiązujących w ostatnim dniu przed przedłużeniem Umowy.
 8. Przetwarzanie danych przez Microsoft w związku z korzystaniem przez Klienta z Oprogramowania odbywa się̨ na zasadach określonych przez Microsoft lub uzgodnionych pomiędzy Microsoft a Klientem.
 9. Onex Group nie udziela Klientowi gwarancji jakości na Oprogramowanie.
 10. Odpowiedzialność z tytułu jakości i wydajności Oprogramowania ponosi wyłącznie Microsoft, który zapewnia Klientowi dostępność Oprogramowania na poziomie i zasadach określonych w Specyfikacji Service Level Agreement, która jest dostępna pod adresem: https://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=18373

§ 9.

Okres obowiązywania Umowy

 1. Umowa zawierana jest na czas określony 6 miesięcy, a po upływie tego terminu, jeżeli Klient na miesiąc przed upływem tego terminu nie oświadczy, że nie przedłuża Umowy, Umowa zostanie przedłużona na czas nieokreślony na warunkach obowiązujących w ostatnim dniu przed jej przedłużeniem Umowy.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Klient może złożyć w formie papierowej przesyłając na adres siedziby Onex Group - Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres e-mail Onex Group: [email protected].
 3. W przypadku przekształcenia Umowy w umowę na czas nieokreślony Klient na prawo wypowiedzieć Umowę w każdym czasie bez podania przyczyny z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Wypowiedzenie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Onex Group może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku:
  1. opóźnienia w zapłacie Abonamentu przez Klienta przekraczającego 30 dni,
  2. używania Urządzenia w sposób sprzeczny z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
  3. naruszenia przez Klienta zobowiązań wynikających z Umowy lub Regulaminu.

§ 10.

Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację przesyłając ją Onex Group w formie papierowej na adres siedziby Onex Group - Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: [email protected].
 2. Reklamacja Klienta powinna zawierać w szczególności: imię i nazwisko, firmę, adres siedziby firmy lub adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, a także datę zawarcia Umowy, opis wady Urządzenia oraz datę jej stwierdzenia lub opis nieprawidłowości w realizacji Usługi, żądanie Klienta.
 3. Onex Group rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. W wypadkach szczególnie skomplikowanych termin udzielenia odpowiedzi na reklamację może zostać wydłużony przez Onex Group, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej ze wskazaniem przyczyn opóźnienia, okoliczności, które muszą zostać ustalone do rozpatrzenia reklamacji oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi.
 4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w formie elektronicznej i przesyłana na aktualny adres poczty elektronicznej Klienta.

§ 11.

Prawa własności intelektualnej 

 1. Strona zawiera informacje i materiały (np. teksty, grafiki, logotypy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, itp.) chronione prawem autorskim i/lub prawem własności przemysłowej.
 2. Zdjęcia zamieszczane na Stronie służą prezentacji Urządzeń. Zdjęcia i opisy Urządzeń umieszczane obok poszczególnych Urządzeń pochodzą od Wynajmującego.
 3. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na Stronie podlegają ochronie prawnej.

§ 12.

Wejście w życie Regulaminu i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin jest częścią Umowy zawieranej pomiędzy Klientem a Onex Group.
 2. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 3. Onex Group zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Klient zostanie poinformowany przez Onex Group o treści zmian wprowadzonych w Regulaminie i terminie wejścia ich w życie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Regulamin zmieniony na zasadach określonych w niniejszym paragrafie obowiązuje Klienta od daty jego obowiązywania określonej przez Onex Group i podanej do wiadomości Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Klient nie akceptując wprowadzonych przez Onex Group zmian w Regulaminie, jest uprawniony w terminie 14 (czternastu) dni od dnia powiadomienia go przez Onex Group o wprowadzonych w Regulaminie zmianach do dokonania pisemnego wypowiedzenia Umowy, na zasadach określonych w § 9 ust. 5 powyżej i zwrotu Urządzenia na zasadach określonych w § 7 powyżej.
 6. W przypadku, gdy Klient nie dokona wypowiedzenia Umowy na piśmie w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Onex Group przyjmuje, że Klient wyraża zgodę na zmiany wprowadzone w Regulaminie.
 7. Zmiana Regulaminu dokonana według zasad określonych w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

§ 13.

Postanowienia końcowe

 1. Nazwy rozdziałów i paragrafów zamieszczone w niniejszym Regulaminie mają charakter porządkowy i nie są wiążące dla Stron.
 2. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadkach określonych w Regulaminie, są uprawnione do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Każda ze stron Umowy zobowiązana jest do stałego odczytywania korespondencji przekazywanej na udostępniony drugiej stronie na potrzeby realizacji Umowy adres poczty elektronicznej.
 3. Klient w okresie trwania Umowy zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Onex Group o każdej zmianie adresu siedziby lub adresu do korespondencji, numeru telefonów, adresu poczty e – mail oraz innych danych go identyfikujących. Zmiana danych, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi zmiany Umowy i dokonywana jest w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected] lub za pośrednictwem konta klienta w Sklepie.
 4. W przypadku niepoinformowania Onex Group o zmianach, o których mowa w ust. 3 powyżej, korespondencję nadaną do Klienta listem poleconym lub w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) na ostatnio znany Onex Group adres uważa się za doręczoną (w przypadku listu poleconego najpóźniej po jego dwukrotnym awizowaniu).
 5. W przypadku śmierci Klienta prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą Umowa wygasa. Śmierć Klienta, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie powoduje wygaśnięcia obowiązku zapłaty Onex Group należności wynikających z Umowy za okres do ostatniego dnia miesiąca świadczenia Usługi, w którym nastąpiła śmierć Klienta i zwrotu Onex Group Urządzenia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Umowy zawierane za pośrednictwem Strony są zawierane w języku polskim. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 8. Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy przez Klienta, w tym przelew wierzytelności lub przejęcie długu, wymagają pisemnej zgody Onex Group.
 9. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Onex Group.
 10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.06.2021 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WSPARCIA IT

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usługi wsparcia IT przez Onex Group.
 2. Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu zostały użyte zwroty pisane wielką literą, należy je rozumieć w znaczeniu, jakie zostało im nadane w Regulaminie usługi IT z Onex Store, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego.
 3. Regulamin świadczenia usługi wsparcia IT jest dostępny na Stronie.
 4. Onex Group zobowiązuje się świadczyć Usługę wsparcia IT na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie świadczenia usługi wsparcia IT.
 5. Klient jest zobowiązany do korzystania z Usługi wsparcia IT zgodnie z jej przeznaczeniem i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie świadczenia usługi wsparcia IT i Regulaminie.

§ 2.

Ogólne zasady świadczenia Usługi wsparcia IT

 1. W ramach Usługi wsparcia IT Onex Group świadczy usługi na rzecz Klienta w pakiecie podstawowym Onex Standard lub zgodnie z wybranym i opłaconym przez Klienta wyższym pakietem Usługi wsparcia IT oferowanym przez Onex Group.
 2. Czynności wykonywane przez Onex Group w ramach świadczenia Usługi wsparcia IT są świadczone zdalnie, bez fizycznej obecności pracownika/współpracownika Onex Group u Klienta z wykorzystaniem środków elektronicznej komunikacji porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna e-mail, wideokonferencja) lub komunikacji telefonicznej. Forma świadczenia Usługi wsparcia IT przez Onex Group jest zależna od pakietu, z którego korzysta Klient.
 3. Usługa wsparcia IT świadczona przez Onex Group odbywa się wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Klient w trakcie trwania Umowy może za pośrednictwem Sklepu wykupić wyższy pakiet Usługi wsparcia IT tj. dokonując płatności za pierwszy miesiąc korzystania z wyższego pakietu. Zmiana pakietu Usługi wsparcia IT na wyższy obowiązuje od początku następnego miesiąca.
 5. Klient za pośrednictwem Sklepu może nabyć następujące wyższe pakiety Usługi wsparcia IT:
  1. Pakiet Onex Premium,
 6. Klient w trakcie trwania Umowy może zrezygnować z wyższego pakietu Usługi wsparcia IT przesyłając Onex Group za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość na adres e-mail: [email protected]), oświadczenie o chęci zmiany obecnego pakietu na niższy, ze wskazaniem jaki niższy pakiet wybiera.
 7. Zmiana pakietu Usługi wsparcia IT na niższy obowiązuje od początku następnego miesiąca następującego po miesiącu doręczenia Onex Group oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.
 8. W czasie świadczenia Usługi wsparcia IT, Onex Group:
  1. nie ingeruje w oprogramowanie Klienta zainstalowane na Urządzeniu,
  2. nie ma dostępu do danych znajdujących się w pamięci Urządzenia,
  3. dołoży starań, aby zgłoszony problem rozwiązać możliwie jak najszybciej od chwili otrzymania zgłoszenia od Klienta.
 9. Klient chcąc skorzystać z Usługi wsparcia IT jest obowiązany skierować w tym celu do Onex Group zgłoszenie.
 10. Zgłoszenie Klienta powinno zawierać szczegółowy opis zaistniałego problemu. W razie przekazania zgłoszenia zawierającego nieprecyzyjny lub niezrozumiały opis problemu, Klient na żądanie Onex Group jest zobowiązany do uzupełnienia lub doprecyzowania opisu zaistniałego problemu.
 11. Usługa wsparcia IT jest świadczona przez Onex Group z zachowaniem czasu reakcji. Przez czas reakcji, o którym mowa w zdaniu poprzednim należy rozumieć czas pomiędzy przyjęciem zgłoszenia od Klienta przez Onex Group a podjęciem przez Onex Group działań mających na celu rozwiązanie problemu zgłoszonego przez Klienta. Maksymalny czas reakcji dla poszczególnych pakietów Usługi wsparcia IT jest określony w opisie każdego pakietu.
 12. Onex Group nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. błędne działanie Oprogramowania na Urządzeniu Klienta, a szczególnie za niewłaściwą współpracę Oprogramowania z programami, które nie zostały określone jako kompatybilne z Oprogramowaniem,
  2. szkody spowodowane u Klienta nieprawidłowym działaniem Oprogramowania,
  3. przekroczenie terminów czasu reakcji na zgłoszenie w przypadku, gdy przyczyną naruszenia tych obowiązków jest:
   • działanie lub zaniechanie Klienta,
   • działanie siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie, bądź połączenie zdarzeń lub okoliczności, niezależnych od Onex Group, które zasadniczo utrudniają lub uniemożliwiają wykonywanie obowiązków Onex Group, a których Onex Group nie mógł przewidzieć ani im zapobiec lub przezwyciężyć poprzez działanie z dochowaniem należytej staranności.
  4. brak możliwości świadczenia Usługi wsparcia IT z przyczyn niezależnych od Onex Group.

§ 3.

Pakiet Onex Standard

 1. Klient korzystając z pakietu Onex Standard - może kierować do Onex Group zgłoszenia zaistniałego problemu w Dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00 za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Onex Group: [email protected].
 2. Klient kontaktując się z Onex Group na zasadach określonych w ust. 1 powyżej jest zobowiązany podać na żądanie Onex Group: imię i nazwisko, firmę oraz numer NIP firmy.
 3. Czas reakcji Onex Group na zgłoszenie Klienta wynosi – bez zbędnej zwłoki, nie później niż następny Dzień roboczy.
 4. Zakres Usługi wsparcia IT w pakiecie podstawowym Onex Standard obejmuje:
  1. wsparcie Klienta przy instalacji i konfiguracji subskrypcji Oprogramowania (O365/M365) za pośrednictwem następujących kanałów: poczta elektroniczna (wiadomość e-mail), videokonferencja,
  2. weryfikację poprawności działania Oprogramowania na Urządzeniu;
  3. informacje i porady w zakresie funkcjonalności wykupionej subskrypcji Oprogramowania; sugestie rozszerzeń Oprogramowania,
  4. wsparcie/pomoc przy rozwiązaniu problemów takich jak:
   • problemy z logowaniem,
   • problemy z dostarczeniem/przepływem poczty,
   • analiza komunikatu z błędem,
   • poprawność rekordów DNS,
   • resetowanie haseł do kont,
  5. zapewnienie dostępu do bazy wiedzy dotyczącej Oprogramowania, zawierającej przewodniki i instrukcje,
  6. wskazanie i udostępnienie linku do stosownej dokumentacji Microsoft Docs,
  7. zgłaszanie problemów związanych z Oprogramowaniem zainstalowanym na Urządzeniu w imieniu Klienta do wsparcia technicznego Microsoft, monitorowanie i pomoc w kontakcie ze wsparciem technicznym Microsoft,
  8. doradztwo odnośnie poprawnego licencjonowania produktów i usług Microsoft.

§ 4. Pakiet Onex Premium

 1. Klient korzystając z rozszerzonego pakietu Usługi wsparcia IT Onex Premium może kierować do Onex Group zgłoszenia zaistniałego problemu w Dni robocze, w godzinach od 9:00 do 17:00, za pośrednictwem następujących kanałów kontaktu:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Onex Group: [email protected],
  2. telefonicznie na numer zgłoszeniowy Onex: +48 34 33 39 777.
 2. Klient kontaktując się z Onex Group na zasadach określonych w ust. 1 powyżej jest zobowiązany podać na żądanie Onex Group: imię i nazwisko, firmę oraz numer NIP firmy.
 3. Czas reakcji Onex Group na zgłoszenie Klienta wynosi - 4 godziny robocze.
 4. Klient otrzymuje unikalny numer kontraktu serwisowego, którym posługuje się w kontaktach z Onex Group.
 5. Zakres Usługi wsparcia IT w pakiecie Onex Premium obejmuje:
  1. wsparcie przy instalacji i konfiguracji subskrypcji Oprogramowania (O365/M365) za pośrednictwem następujących kanałów: poczta elektroniczna (wiadomość e-mail), telefon, videokonferencję,
  2. weryfikację poprawności działania Oprogramowania na Urządzeniu,
  3. informacje i porady w zakresie funkcjonalności wykupionej subskrypcji Oprogramowania; sugestie rozszerzeń Oprogramowania,
  4. wsparcie/pomoc przy rozwiązaniu problemów takich jak:
   • problemy z logowaniem,
   • problemy z dostarczeniem/przepływem poczty,
   • analiza komunikatu z błędem,
   • poprawność rekordów DNS,
   • resetowanie haseł do kont,
  5. pomoc w zmianach konfiguracji z poziomu portalu, konsoli PowerShell, przez system wideokonferencji w centrach administracyjnych usług O365/M365, Azure z wyjątkiem migracji i wdrożeń;
  6. pomoc w zmianach konfiguracji innych usług lub aplikacji używanych przez Klienta a współpracujących z usługą Microsoft (według wcześniej uzgodnionego zakresu i terminu),
  7. wsparcie w rozwiązywaniu problemów z poprawnością konfiguracji usług i aplikacji O365/M365
  8. zapewnienie dostępu do bazy wiedzy dotyczącej Oprogramowania, zawierającej przewodniki i instrukcje,
  9. wskazanie i udostępnienie linku do stosownej dokumentacji z Microsoft Docs,
  10. zgłaszanie problemów związanych z Oprogramowaniem zainstalowanym na Urządzeniu w imieniu Klienta do wsparcia technicznego Microsoft, monitorowanie i pomoc w kontakcie ze wsparciem technicznym Microsoft,
  11. doradztwo odnośnie poprawnego licencjonowania produktów i usług Microsoft.

§ 5.

Postanowienia końcowe

 1. Nazwy rozdziałów i paragrafów zamieszczone w niniejszym Regulaminie świadczenia usługi wsparcia IT mają charakter porządkowy i nie są wiążące dla Stron.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem świadczenia usługi wsparcia IT zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu.
 3. Onex Group jest uprawniony do zlecenia wykonywania Usługi wsparcia IT podwykonawcom posiadającym niezbędne kompetencje i doświadczenie w wykonywaniu tego typu prac, na co Klient wyraża zgodę zawierając z Onex Group Umowę.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.06.2021 r.