Regulamin akcji promocyjnej "Zgrany Zestaw MSI"

§1. Postanowienia ogólne


  Organizatorem akcji promocyjnej „Zgrany Zestaw” jest Jakub Hryciuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Hryciuk Onex Group, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5751726496, REGON 240028596 z siedzibą: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, e-mail: [email protected].

  Ilekroć w niniejszym Regulaminie akcji promocyjnej „Zgrany Zestaw” zostały użyte niżej wymienione zwroty pisane wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:


  • 1. Akcja Promocyjna – oznacza akcję promocyjną prowadzoną przez Organizatora pod nazwą „Zgrany Zestaw”.
  • 2. Rabat – przyznawany przez organizatora na wybrany zestaw produktów MSI.
  • 3. Konsument – pełnoletni konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • 4. Zestaw Promocyjny – zestaw produktów marki MSI znajdujący się w aktualnej ofercie Sklepu, który został oznaczony przez Organizatora jako biorący udział w Akcji Promocyjnej,
  • 5. Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
  • 6. Regulamin - niniejszy Regulamin akcji promocyjnej „Zgrany Zestaw”.
  • 7. Regulamin Sklepu - regulaminu Sklepu, który jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Regulamin” pod adresem https://www.onexstore.pl/regulamin-sklepu/ w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu Sklepu.
  • 8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem www.onexstore.pl.
  • 9. Organizator – Jakub Hryciuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Jakub Hryciuk Onex Group, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5751726496, REGON 240028596 z siedzibą: Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.
  • 10. Uczestnik – Konsument lub Przedsiębiorca, który przystępuje do Akcji Promocyjnej.


  Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się Akcja promocyjna prowadzona przez Organizatora oraz warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej i w tym zakresie stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu. 


  Akcja Promocyjna prowadzona jest wyłącznie w Sklepie i stanowi elementem działań marketingowych prowadzonych przez Organizatora, której celem jest promocja produktów oferowanych przez Organizatora za pośrednictwem Sklepu.


  Akcja Promocyjna nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.


  Akcja Promocyjna nie jest skierowana do pracowników Organizatora ani osób pozostających z Organizatorem w jakimkolwiek stosunku cywilnoprawnym.


  §2. Czas trwania i warunki Akcji Promocyjnej


  Akcja Promocyjna trwa od dnia 16.03.2021 r. od godziny 00:01 do dnia 16.05.2021 r. do godziny 23:59, jednak nie dłużej niż do wyczerpania ilości Produktów Promocyjnych w Sklepie. O zachowaniu terminu do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej decyduje data złożenia przez Uczestnika zamówienia za pośrednictwem Sklepu zgodnie z Regulaminem Sklepu. Ilość produktów w Akcji promocyjnej jest ograniczona. Uczestnik Akcji Promocyjnej może zakupić każdy z zestawów ale w ilości nie większej niż 1.


  Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny i bezpłatny - tzn. zakup Produktów Promocyjnych w Sklepie w ramach Akcji Promocyjnej nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny za zakupione Produkty Promocyjne oraz kosztów wybranych przez Uczestnika, w tym kosztów dostawy.


  Akcją Promocyjną objęte są Zestawy Promocyjne składające się z produktów marki MSI  znajdujące się w Sklepie: Zestaw 1 (klawiatura MSI Vigor GK20 + myszka MSI Clutch GM08), Zestaw 2 (myszka MSI Clutch GM20 Elite + słuchawki MSI Immerse GH30 v2), Zestaw 3 (myszka MSI Clutch GM08 + podkładka MSI Agility GD20), które zostały oznaczone przez Organizatora jako zestawy biorące udział w Akcji Promocyjnej oraz Produkty: monitory MSI Optix G271 i MSI Optix G241.


  W Akcji Promocyjnej może wziąć udział Uczestnik, który w czasie jej obowiązywania dokona zakupu Zestawu Promocyjnego za pośrednictwem Sklepu z dostawą do Uczestnika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 


  Uczestnik biorąc udział w Akcji Promocyjnej potwierdza, że przed przystąpieniem do Akcji Promocyjnej zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zasady Akcji Promocyjnej określone w Regulaminie.


  W ramach Akcji Promocyjnej Uczestnik dokonując zakupu Zestawu Promocyjnego w Sklepie otrzyma od Organizatora rabat obniżający cenę brutto Zestawu 1 o 45zł, Zestawu 2 o 62zł oraz Zestawu 3 o 37zł. W przypadku monitorów cena nie podlega rabatowi. Do każdego z wymienionych zestawów oraz monitorów klient otrzymuje za darmo pad SteelSeries Stratus XL. Rabat przydzielany jest na cały zestaw. Poszczególne produkty nie podlegają rabatowaniu w ramach tej Akcji Promocyjnej.


  Uczestnik Akcji Promocyjnej, dokonując zakupu Zestawów Promocyjnych w Sklepie, ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej. 


  Rabat, o którym mowa w ust. 6 powyżej naliczany jest przez Organizatora od ceny brutto każdego Zestawu Promocyjnego określonej w Sklepie (bez kosztów dostawy Zestawu Promocyjnego do Uczestnika).


  Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź rzeczowego w zamian za rabat otrzymany w ramach Akcji Promocyjnej oraz ma on charakter nieprzenoszalny.


  Akcja Promocyjna nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy Zestawów Promocyjnych zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie, które Uczestnik Akcji Promocyjnej ponosi na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu. 


  Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi organizowanymi przez Organizatora, a także wyprzedażą, przecenami, kuponami i kartami rabatowymi. W przypadku obowiązywania u Organizatora innych akcji promocyjnych w tym samym czasie co niniejsza Akcja Promocyjna, Uczestnik ma prawo wyboru czy korzysta z Akcji Promocyjnej, czy też uczestniczy w innej akcji promocyjnej organizowanej przez Organizatora w Sklepie.


  Uczestnicy mogą wielokrotnie brać udział w Akcji Promocyjnej w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia wszystkich warunków określonych niniejszym Regulaminem.


  §3. Postępowanie reklamacyjne


  W przypadku, gdy Uczestnik ma zastrzeżenia dotyczące Akcji Promocyjnej prowadzonej przez Organizatora może zgłosić reklamację.


  Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamację, o której mowa w ust. 1 powyżej w formie:


  • 1. Elektronicznej - poprzez przesłanie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Organizatora: [email protected] z dopiskiem „Reklamacja”.
  • 2. Pisemnej - poprzez przesłanie reklamacji na adres siedziby Organizatora wskazany w § 1 ust. 2 lit. h) powyżej, z dopiskiem „Reklamacja”.


  Organizator informuje, iż wskazane jest, aby reklamacja Uczestnika:


  • 1. będącego Konsumentem zawierała: dane Uczestnika w zakresie imienia i nazwiska, adres zamieszkania lub adres do korespondencji, opis przyczyn reklamacji oraz żądań Uczestnika.
  • 2. będącego Przedsiębiorcą zawierała: dane Uczestnika w zakresie imienia i nazwiska osoby zgłaszającej reklamację, nazwę firmy, adres siedziby lub adres do korespondencji, opis przyczyn reklamacji oraz żądań Uczestnika.


  Organizator rozpatruje reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji od Uczestnika.


  Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi na papierze lub innym trwałym nośniku, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi przez Uczestnika w zgłoszeniu reklamacyjnym.


  §4. Postanowienia końcowe


  Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Akcji Promocyjnej. Wszelkie treści zawarte przez Organizatora w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Akcji Promocyjnej mają charakter jedynie informacyjny. 


  Regulamin ma charakter publiczny i jest dostępny na stronie Sklepu.


  Odstąpienie od umowy zawartej na odległość za pośrednictwem Sklepu w związku z Akcją Promocyjną oraz związany z odstąpieniem zwrot towaru i otrzymanych płatności w przypadku Konsumentów podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz Regulaminu Sklepu.


  We wszystkich sprawach dotyczących Akcji Promocyjnej, a nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, a do umów zawartych za pośrednictwem Sklepu zastosowanie mają także postanowienia Regulaminu Sklepu.