REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ: Kup drukarkę lub projektor i otrzymaj roczną subskrypcję Microsoft 365 Personal

Akcja promocyjna

 

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą „Kup drukarkę lub projektor Epson i otrzymaj roczną subskrypcję Microsoft 365 Personal” (dalej „Akcja”).

 

1.      Kup nową drukarkę lub projektor z listy urządzeń przedstawionych w poniższej tabeli ("Wybrane Produkty")  w okresie od 16.02.2021 r. do 31.03.2021 r., (“Okres Obowiązywania Promocji”) i otrzymaj roczną subskrypcję Microsoft 365 Personal o wartości 299.99 zł. (Nagroda)

2.      Wybrane produkty

 

Model

SKU

L11160

C11CJ04402

L6550

C11CJ30402

L6570

C11CJ29402

M15140

C11CJ41402

L15150

C11CH72402

L15160

C11CH71402

EH-TW740

V11H979040

EH-TW5700

V11HA12040

EB-FH06

V11H974040

EB-W06

V11H973040

EB-FH52

V11H978040

EB-1780W

V11H795040

EB-1795F

V11H796040

EB-W49

V11H983040

EB-2255U

V11H815040

 3.      Promocja dotyczy Wybranych Produktów zakupionych w Okresie Obowiązywania Promocji u autoryzowanego sprzedawcy i sprzedawcy detalicznego firmy Epson

.4.      Promocja jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat i zamieszkują terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Promocja umożliwia zakup maksymalnie 3 (trzech) Wybranych Produktów w ramach jednej transakcji i w trakcie obowiązywania promocji. Na jeden Wybrany Produkt można złożyć tylko 1 (słownie: jeden) wniosek o udział w Promocji.

5.      Promocja jest przeznaczona tylko dla użytkowników końcowych (konsumentów i firm). Zgłoszenia Uczestnictwa w Promocji, polegającej na otrzymaniu rocznej subskrypcji Microsoft 365 Personal przy zakupie Wybranych Produktów, które zostaną odsprzedane osobie trzeciej, nie kwalifikują się do wzięcia udziału w niniejszej Promocji. Odsprzedawcy i sprzedawcy detaliczni nie mogą składać Zgłoszeń Uczestnictwa w Promocji polegającej na otrzymaniu rocznej subskrypcji Microsoft 365 Personal w imieniu swoich klientów.

6.      W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy firmy Epson, przedstawiciele, dystrybutorzy, odsprzedawcy pracownicy detaliczni dystrybutorów uczestniczących w Promocji ani inne osoby z nią związane.

7.      Zakres Promocji nie obejmuje produktów używanych, odnowionych lub regenerowanych.

8.      Zgłoszenie Uczestnictwa w Promocji musi zostać złożone w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty zakupu. Ostateczny termin składania Zgłoszeń upływa z dniem 30.04.2021 r.

Sposób składania Zgłoszenia Uczestnictwa

 

9.     Aby złożyć Zgłoszenie przez Internet, Uczestnik powinien wejść na stronę internetową mieszczącą się pod adresem www.epson.pl/promocja następnie wypełnić formularz Zgłoszenia i wysłać go wraz z kopią dowodu zakupu i zdjęciem numeru seryjnego z drukarki lub projektora. Uczestnik zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych, w tym adresu e-mail.

10.   Dowodem zakupu powinna być czytelna kopia paragonu lub faktury potwierdzająca zakup detaliczny, na którejwyraźnie widnieje nazwa sprzedawcy, data zakupu, nazwa produktu i cena zakupu.

11.    Po wpłynięciu Zgłoszenia, wysyłane jest potwierdzenie jego otrzymania pocztą elektroniczną (e-mail).

12.   Roczna subskrypcja Microsoft 365 Personal zostanie wysłana e-mailem w ciągu 30 dni od daty otrzymania zweryfikowanego Zgłoszenia. Wiadomość e-mail będzie zawierała również instrukcje dotyczące aktywacji subskrypcji Microsoft 365 Personal. Organizator Promocji wyśle kod aktywacyjny wyłącznie na konto e-mail podane w zgłoszeniu.

 13.   Osoba rejestrująca Zgłoszenie Uczestnictwa w Promocji jest odpowiedzialna za sprawdzenie, czy podano prawidłowy adres e-mail.


Ograniczenia

14.   W przypadku, gdy otrzymanie rocznej subskrypcji Microsft 365 Personal oznacza otrzymanie korzyści podlegającej opodatkowaniu, obowiązek opłacenia podatku spoczywa na odbiorcy.

15.  W przypadku zwrotu Wybranego Produktu, objętego promocją do sprzedawcy, prawo klienta do ubiegania się o roczną subskrypcję Microsoft 365 Personal przepada, a jeśli subskrypcja ta została już wysłana klient musi poinformować o tym fakcie Organizatora Promocji w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni.

16.   Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dowodów, które pomogą potwierdzić zasadność Zgłoszenia Uczestnictwa w Promocji, jeśli uzna, że takie Zgłoszenie może być nieuzasadnione.

17.    Zgłoszenie Uczestnictwa w Promocji nie zostanie uznane za ważne w następujących przypadkach:

a.      Wybrany Produkt nie został zakupiony w Okresie Obowiązywania Promocji

b.      Formularz Zgłoszenia nie został wypełniony w całości

c.      Dowód zakupu nie został dostarczony lub był nieczytelny

d.     Zdjęcie numeru seryjnego z każdego urządzenia nie zostało dostarczone lub było nieczytelne

e.     Zgłoszenie nie zostało złożone w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu produktu

f.       Uczestnik nie zastosował się do postanowień niniejszego Regulaminu.

 

Dane osobowe

 

18.   Podczas rejestracji do celów Promocji Uczestnik powinien podać dane osobowe niezbędne do kierowania Promocją przez firmę Epson. Więcej informacji Uczestnik może znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności danych w czasie realizacji promocji Oprócz wykorzystania danych osobowych Uczestnika w czasie Promocji firma Epson prosi również o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, takich jak ankiety dotyczące produktów marki Epson, biuletyny i/lub reklamy firmy Epson. Uczestnik nie jest zobowiązany do udzielenia takiej zgody.

 

Postanowienia ogólne

 

19.  Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za zagubione Zgłoszenia. Organizator Promocji odrzuci Zgłoszenia otrzymane po upływie terminu składania Zgłoszeń oraz te, które w uzasadniony sposób uzna za niekompletne, nieczytelne lub zawierające nieprawdziwe dane.

20.   Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa kraju, w którym dokonano zakupu Wybranego Produkt i podlega pod sądy właściwe dla danej jurysdykcji.

21.  Przystępując do niniejszej Promocji Uczestnik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował niniejszy Regulamin. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany Regulaminu bez uprzedzenia w przypadku zaistnienia jakichkolwiek okoliczności od niego niezależnych.

 

Organizator Promocji: Organizatorem promocji jest firma Epson Europe B.V. z siedzibą w Amsterdamie w Holandii. Wszelką korespondencję prosimy kierować na następujący adres: Epson European Marketing Department, P749 Promocja: Kup drukarkę lub projektor i otrzymaj roczna subskrypcję Microsoft 365 Personal, Westside, London Road, Apsley, Hemel Hempstead, Herts HP3 9TD England.